ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И ТЯХНАТА ПРОДАЖБА НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ – ТУРИСТИ

I. РЕЗЕРВАЦИИ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

1. Завки за групови или индивидуални пътувания по програмите на туристическа „Агенция Шанс” ЕООД се извършват по телефон,факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора.

2. За резервация се приема избора на програма, град, курорт, хотел, период, вид стаи и брой туристи. Туристическа „Агенция Шанс“ЕООД потвърждава резервацията на клиента в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, като за потвърждение от страна на клиента се смята подписването на Договор за туристическа услуга и заплащането на депозит.

3. Резервации за групови пътувания: Резервации по програмите на туристическа “Агенция Шанс”ЕООД се правят минимум 40 (четиридесет) дни преди датата на пътуването. За резервация се приема подписването на договор за пътуване и внасянето на депозит.

4. За пътуването е необходим валиден документ за самоличност, а именно валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването или лична карта.

5. При условие, че непълнолетни туристи ще пътуват само с единия или без родител или настойник, или попечител, родителителя,настойника или попечителя, които не пътуват с него, задължително трябва да заверят нотариална декларация, с която да удостоверят, че дават съгласието си детето да пътува по определената програма /цитира се програмата/, за съответния период и кой ще отговаря за него/посочват се данните на лицето, което поема тази отговорност/.Тази декларация се явява като задължителен документ при записване на непълнолетни туристи. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията. Непълнолетното лице трябва да има съответния личен документ – паспорт или лична карта/валидни за страните през и за които пътува/, както и да представи акт за раждане и негово копие при преминаване на граничния контрол.

6. Европейска здравна карта (за програмите в ЕС)

7. Виза – виж Раздел III.

8. Записването става срещу внесен депозит в размер от 30% до 50% от стойността на автобусните екскурзии или 50% от стойността на самолетните екскурзии и сключен договор за организирано пътуване. Заплащането на 100% от стойността на пакета се извършва най-късно 20 дни преди началната дата на отпътуването, с изключение на оферти за ранни записвания, където срокът е упоменат изрично.

9. Договорът за организирано пътуване се сключва в 2 екземпляра при записване за определена програма.

10. За самолетните програми се издава поименен самолетен билет.

11. Формуляр за лични данни с посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.

12. Туристическа“Агенция Шанс”ЕООД, в качеството си регистриран администратор на лични данни гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни.

13. Tуристическа“Агенция Шанс”ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
•  има изрично писмено съгласие на клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Туроператорът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

14. При неизпълнение на условията по т. 1 – 10, Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

II. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Пътуване може да се заяви от 1 година до 1 седмица преди датата на заминаване (в зависимост от конкретната програма). За да е реален избора на полети, хотели, места и цени най – подходящия период за сключване на договор е от 6-тия до 2,5 месец преди датата на заминаване. За да се сключи договор е необходимо да се представят документи и заплатят според датата депозит или пълната стойност на пътуването. При наличие на свободни места записване се извършва и след посочените срокове.

2. Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператора или туристически агент, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване” и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

III. ВИЗИ:

1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи (хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни или самолетни билети,застраховка). По искане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация по чл. 80 от ЗТ.

IV.ЦЕНИ:

1. Пакетните цени на обявените пътувания са изчислени в ЛЕВА на човек при съответните условия, посочени в програмите.

2. Цените, обявени във валута се заплащат в ЛЕВА по курса на БНБ в деня на плащането. Плащането се извършва в ЛЕВА банков път, по сметка на Туроператора:

Обединена Българска Банка

адрес: клон Габрово, ул. „Райчо Каролев №1

IBAN: BG60UBBS80021070088240

BIC: UBBSBGSF

3. Цените на екскурзиите/почивките със самолет са калкулирани при цени на самолетни билети в икономична класа и при определен обменен валутен курс, посочен за всяка програма. Те представляват базовите цени за един турист. Не съществуват никакви други устни или писмени договорки, предварителни договори, описания на услуги или условия, различни от описаните в договора.

4. При промяна в цената на самолетния билет преди сключване на договора, агенцията си запазва правото за промяна цената на туристическия пакет в съответната посока.

5. Промяна на цената е възможна в срок до 20 дни преди датата на пътуването при: покачване на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото, изменение на размера на таксите, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването, но не повече от 5% от оферираната цена. Увеличението на цената съответства на изменените разходи и начинът на изчисляване е пропорционално на увеличената стойност на посочените разходи.

6. Депозит. Размерът на депозита е от 30% до 50% от общата пакетна цена, за резервации за празнични оферти и ранни записвания е в размер на 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменатo друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

7. Окончателно плащане: 20 (двадесет) дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора, за Нова година – доплащане на 100% – 01.12, ако не е работен ден доплащането се извършва в последния работен ден преди 01.12, за Великден – 4 седмици преди датата на пътуването,освен ако не е упоменато друго в Договора за Организирано пътуване на Туроператора.

8. Ранните записвания са валидни при резервация и плащания до 100%, направени в рамките на обявените промоционални дати описани в договора.

9. За екскурзия с посочена преференциална цена, тази цена е валидна само за конкретната дата или период на пътуване, и при посочените в програмата условия.

10. Цените на музеите, фериботи, корабчета и др. атракции, които туристическа „Агенция Шанс”ЕООД е афиширалa, са информативни и фирмата не се обвързва с тяхната абсолютна точност.

V. ЗАСТРАХОВКИ

1.1. Туроператорът задължително предлага на туриста сключването на застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста”, валидна за чужбина от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната.

1.2. Застраховката по т.1.1. не се сключва, когато туристът представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста”, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.

1.3. Медицинската застраховка е за събития и заболявания, упоменати в Общите условия на застрахователната полица и е с общо покритие 5000 / 10000 EUR с включен асистанс, по избор на клиента.

1.4.При автобусните екскурзии, медицинската застраховка е групова и полицата се съхранява във водача на групата. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен да изиска полицата от водача, в случай че последната не е у него, и да уведоми по телефона в необходимия срок асистанс компанията и/или застрахователя за настъпилото събитие. Телефонните номера на асистанс компанията и застрахователя са изписани в полицата.

2. Туроператора предлага на клиента Застраховка “Отмяна на пътуване”, покриваща следните рискове: разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;разходи за закъснение на самолетен полет и др.според условията на съответния застраховател.

2.2. Застрахователната премия/вноска се определя от стойността на туристическия пакет и периода от датата на направената резервация и извършване на плащане от датата на сключване на застраховката до датата на приключване на пътуването.

2.3. Застраховката се сключва с начало датата на направената резервация и извършване на пълно плащане на туристическия пакет, и е с край датата на приключване на пътуването, при условие че е платена застрахователната премия.

2.4. Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни граждани на възраст до 80 години, за платени резервации или предплатени пътувания на територията на Република България или чужбина.

3.Tуроператорът “Агенция Шанс”ЕООД предлага застраховки на следнaтa застрахователна компания:

– ЗАД “Алианц България” с адрес: 1504 София бул.“Княз Дондуков“ 59,
ЕИК:040638060, ДДС №BG040638060.

4. Задължителната застраховка „Отговорност на туроператора“ по чл.97 от Закона за туризма на туристическа “Агенция Шанс“ЕООД е сключена със ЗК ” ЛЕВ ИНС” АД , с адрес: 1000, гр. София, бул. “Симеоновско шосе” № 67″А” тел.:02/404 94 92 и застрахователна полица № 13062010010612/01.06.2020 г., валидна до 02.07.2021 г. Сертификатът към застрахователната полица е с номер №13062010010612/01.06.2020 г.и е изложен на видно място в офиса на Туроператора. Потребителят се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването

VI. ХОТЕЛИ

1. Потребителите се настаняват в хотели категория от 2 **, 3 ***4****или 5*****(освен ако в програмата не е упоменато друго).
Настаняването е в двойни стаи със самостоятелен санитарен възел. Категорията на хотелите се определя съгласно местен стандарт, който се различава в отделните страни. Разположението им се описва във програмата за всеки град поотделно.

2. Настаняването в хотелите е на база закуска и нощувка (освен ако в програмата не е упоменато друго) в стаи с 2 и 3 легла в зависимост от програмата. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на место. Туроператотът не носи отговорност за това.

3. Потребителите следва да имат предвид, че обикновено хотелските стаи в деня на пристигане са на разположение най-рано от 14 часа, а в деня на отпътуване най-късно до 12 часа(освен ако в програмата не е упоменато друго). Ако пристигнат в хотела по-рано, е възможно стаята им все още да не е подготвена за настаняване. При възможност настаняването може да стане и по-рано.

4. Ако Потребителят пътува самостоятелно по автобусна програма или самолетна програма доплащането за единична стая е задължително, ако изрично желае да бъде настанен самостоятелно. Туроператорът не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на потребителя.

VII. ТРАНСПОРТ, МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ И МЯСТО НА ПРИСТИГАНЕ

1. Автобусните програми се провеждат с комфортни туристически автобуси. Автобусите са лицензирани от Министерство на Транспорта 2 ** и 3 **. По време на пътуването се правят почивки през интервал от 3 ч. – 4 ч.

2. В превозните средства не се разрешава пушене, не се разрешава хранене. Изисква се спазването на правилата за хигиена и безопасност.

3. Място на тръгване: За автобусните програми се предлага тръгване от Русе, Варна,Бургас, Велико Търново,Габрово, Стара Загора, Пловдив, София. Тръгването от различните градове се осъществява при минимум 10 записани туриста от съответния пункт.

4. При самолетните програми се заминава от летище София, Пловдив, Варна, Бургас, Букурещ, – терминал Заминаващи.

5. Място на пристигане: За автобусните програми се предлага връщане до София, Пловдив, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Варна, Бургас, Русе, при минимум 10 записани туриста до съответния пункт.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

1.Туроператорът се задължава:

1.1. Да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;

1.2. Да осигури на Потребителя задължителна застраховка “Медицински разходи при болест и злополука” за организираните /групови пътувания с автобус, самолет или чартърен полет/ пътувания извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването, и по желание на Потребителя да предостави срещу допълнително заплащане застраховка за индивидуалните пътувания извън страна;

1.3. По искане на Потребителя да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на гореупоменатото застрахователнo дружествo) от други рискове по време на пътуването;

1.4. Да предостави преди сключването на договора на Потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя;

1.5. Когато промени значително някоя от основните клаузи на договора, е длъжен – пряко или чрез туристическия агент, да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването;

1.6. Да предостави на потребителя в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването, информация за името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място, а при липса на представител – данни за установяване на контакт с организациите в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на потребителя при възникване на затруднение; когато няма такава организация, на потребителя се предоставя телефонен и факс номер или адрес на електронна поща за връзка с туроператора или туристическия агент; времето и местата на междинните спирания и връзки; вида на използваните транспортни средства; застраховките, свързани с изпълнението на договора;

1.7. При пътуване в чужбина на малолетни или непълнолетни лица туроператорът пряко или чрез туристическия агент в 7-дневен срок предоставя на родител, настойник или попечител информация, която дава възможност за пряк контакт с малолетния или непълнолетния или с отговарящото за него лице на мястото на пребиваването му;

1.8. Да издаде фактура за извършените, от страна на потребителя, плащания по Договора.

2. Потребителят се задължава:

2.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи (лична карта или задграничен паспорт и др.), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.

2.2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина без родители, настойник или попечител, със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители/настойника/попечителя, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

2.3. Да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги;

2.4. Да спазва законите на страната, за която пътува;

2.5. Потребител, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

3. Потребителят има право:

3.1. Да получи пълният обем услуги съгласно сключен с Туроператора Договор;

3.2. На застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста” от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната;

3.3. Да получи предварителна информация за цената и начина на плащане, посочена и в български левове, началната и крайната дата на пътуването, началния, крайния пункт и маршрута на пътуването, броя на нощувките, включени в туристическото пътуване, предвидените хранения, включени в туристическото пътуване;

3.4. Да получи предварителна информация за времето и местата на междинните спирания и връзки; вида на използваните транспортни средства;

3.5. Да получи информация(до 10 дни преди отпътуване) за мястото за настаняване, неговото местонахождение, категорията или степента на удобство и основните му характеристики – за всяка нощувка, ако има разлика в категорията на местата за настаняване; когато мястото на настаняване се намира на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, информацията следва да включва съответната туристическа класификация съгласно правилата в съответната приемаща държава;

3.6. Да получи информация(до 10 дни преди отпътуване) за името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място, а при липса на представител – данни за установяване на контакт с организациите в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на потребителя при възникване на затруднение; когато няма такава организация, на потребителя се предоставя телефонен и факс номер или адрес на електронна поща за връзка с туроператора или туристическия агент;

3.7. В случай, че Потребителят се откаже от Договора поради това, че туроператорът промени значително някоя от основните клаузи в него и е уведомен в срока по Раздел VIII, точка 1, подточка 1.5., има право да избира една от следните възможности: – да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество т.е от програма икономичен вариант към програма стандартен вариант, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова; – да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване; – да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.

3.8. В срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред туроператора за заплащане на общата цена на пътуването, такса по прехвърлянето в размер на 100 лева, глоби, изисквани от контрагентите и разходите, направени до момента. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

IX. ОТГОВОРНОСТИ:

1. Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата.

2. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по сключения Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.

3. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

4. Туроператорът не носи отговорност за промени в пътуването, причинени от форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия – влошени атмосферни условия не позволяващи пътуването на фериботи ,кораби и самолети и др., стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без той да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

5. Туроператорът не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.

6. Туроператорът не носи отговорност ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определена среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване.

7. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на сключен Договор като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

8. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

8.1. Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;

8.2. Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;

8.3. Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

9. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на сключен Договор, ако причините за това се дължат на: – Потребителя – Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора – Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

X. АНУЛАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

1. Всички спорове по изпълнение на настоящия договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

2. При отказ на клиента от пътуване, фирмата му възстановява стойността на пакета при следните удръжки:

2.1. До 31 дни преди обявената дата на пътуването –удържа – 0% (само ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети за самолетните екскурзии или на анулационните условия на конкретен хотел при хотелско настняване);
2.2. От 30 до 22 дни преди обявената дата на пътуването – удържа-30%;

2.3. От 21 до 15 дни преди обявената дата на пътуването – удържа-70%;

2.4. Под 15 дни преди обявената дата на пътуването- удържа – 100%;

3. Всички автобусни екскурзии се осъществяват при минимум 40 туриста, а самолетните екскурзии – при минимум 10 туриста. В случаите на по-малко записали се клиенти, туристическа „Агенция Шанс”ЕООД може да анулира провеждането на екскурзията, като уведомява записалите се клиенти не по-късно от 7 дни преди определената начална дата.

4. Цените, които включват отстъпки за ранно записване са валидни само при направена разервация и плащане в посочените срокове обявени от всеки хотел. При резервации по ранни записвания не се допускат никакви промени при вече заплатени и потвърдени резервации. При невъзможност на туриста да пътува, но е направил и заплатил резервация по ранни записвания – сумите по тези резервации не се възстановяват от хотела и туроператора. Ако от страна на хотела разрешат съответната сума да се ползва при друга резервация / на друга дата на пътуване /се доплаща разликата по стандартните цени за съответния хотел. Това може да се случи само, ако хотелиера покаже добра воля при основателна причина от страна на клиента и са спазени сроковете по договор между Туроператора и Потребителя /Клиента/.

5. При възникнали условия за рекламации относно организацията и провеждането на програмите, рекламациите се приемат в устен или писмен вид, в срок от 14 (четиринадесет) дни след завръщането на потребителя и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. Туристическа „Агенция Шанс”ЕООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Ред за изменение и прекратяване на договора

1.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен договора.

1.2. При изменение на договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Горе посочените общи условия не изключват допълнителни такива към конкретната програма. Запознах се и приемам Общите условия!

Потребител: …………………….
(име, фамилия и подпис)

Обявените цени в USD (щатски долар) или € (евро) се заплащат по централния курс на БНБ в деня на плащането и се заплащат към туроператора в лева.

Документа може да изтеглите от ТУК.